Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

ZMLUVNÉ PODMIENKY

Zmluvné podmienky - Internetovej stránky DHL

Zmluvné podmienky - Internetovej stránky DHL

Na tejto stránke nájdete štandardnú verziu Zmluvných podmienok pre internetovú stránkú DHL. Prosím vezmite na vedomie, že v niektorých krajinách sa môžu uplatňovať rozdielne zmluvné podmienky.

ZMLUVNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA INTERNETOVEJ STRÁNKY DHL SÚ NASLEDOVNÉ:

Autorské práva

Autorské právo k tejto publikácii vlastní DHL International Ltd. Zahŕňa časti existujúceho materiálu chráneného autorským právom, ktoré vlastní DHL International Ltd. a tu sa používa so súhlasom.
Oprávnenie na reprodukciu
Akákoľvek osoba môže reprodukovať ktorúkoľvek časť materiálu na týchto internetových stránkach za nasledovných podmienok:
  • materiál sa môže používať len na informačné a nekomerčné účely
  • nemôže byť žiadnym spôsobom upravovaný, resp. menený
  • z akejkoľvek ochrannej známky DHL nebude urobená žiadna neautorizovaná kópia
  • akákoľvek kópia akejkoľvek časti materiálu musí obsahovať nasledovný oznam o autorskom práve:

Copyright ©  DHL International, Ltd. Všetky práva vyhradené.

DHL Ochranné známky
DHL’, ‘DHL Worldwide Express’, ‘DHL Express’, ‘DHL Parcel’, ‘DHL eCommerce’, ‘DHL Freight’, ‘DHL Supply Chain’, ‘DHL Global Forwarding’, ‘DHL Europlus’, ‘Jumbo Box’, ‘DHL Economy Select’, ‘DHLJetline’, ‘DHL Sprintline’, ‘DHL Secureline’, ‘DHL Express Easy’, ‘DHL Easy Shop’ , ‘DHL Connect’, ‘EasyShip’ sú ochrannými známkani DHL International Limited a spoločností skupiny DHL, registrované minimálne v jednej jurisdikcii. Symbol ® označuje ochranne známky DHL. Licencia na používanie akýchkoľvek týchto ochranných známok nie je udelená ani z tohto nevyplýva. Tieto ochranné známky sa nesmú kopírovať, sťahovať, reprodukovať, používať, upravovať alebo distribuovať akýmkoľvek spôsobom (s výnimkou, ak sú neoddeliteľnou časťou autorizovanej kópie materiálu, ktorý sa nachádza na týchto internetových stránkach, ako je uvedené v odstavci predchádzajúcej časti) bez predchádzajúceho písomného súhlasu.

Ostatné ochranné známky a obchodné známky

Všetky ostatné ochranné známky alebo obchodné mená uvedené v týchto materiáloch sú vlastníctvom ich príslušných majiteľov.
Vaše pripomienky
DHL má záujem o Vašu spätnú väzbu a cení si Vaše myšlienky a návrhy, ale nie je schopná odpovedať na každú pripomienku jednotlivo. DHL bude mať právo použiť akékoľvek informácie, ktoré zašlete a konať podľa nich.

Použitie interaktívnych prvkov na tejto stránke

Pre Vaše pohodlie DHL môže poskytovať/použiť na tejto stránke interaktívne prvky, ako napríklad prístup k sledovaniu a poznámky používateľa. Tieto prvky máte právo používať výhradne na špecifikované účely a nie na akékoľvek iné účely.
Presnosť/Správnosť tejto stránky
Tieto internetové stránky môžu obsahovať neúmyselné nepresnosti alebo typografické chyby. Tieto budú opravené podľa uváženia DHL, keď sa nájdu . Informácie na týchto internetových stránkach sa pravidelne aktualizujú, čím môže dôjsť k nepresnostiam. Internet je vedený nezávisle na tisíckach miestach na celom svete, preto niektoré informácie, ku ktorým sa dostanete prostredníctvom týchto internetových stránok, môžu pochádzať zo zdroja mimo DHL. V dôsledku toho DHL vylučuje akýkoľvek záväzok alebo zodpovednosť za tento obsah.

Vírusy

DHL vyvíja veľké úsilie, aby vylúčila vírusy z týchto internetových stránok, ale toto vylúčenie nedokáže zaručiť a za vírusy nepreberá žiadnu zodpovednosť. Prosím použite všetku primeranú ochranu pred sťahovaním informácií z týchto internetových stránok.

Obmedzenie zodpovednosti

Služby, obsah a informácie nachádzajúce sa na tejto web stránke sú poskytované „ako sú“. V plnom rozsahu, v akom to umožňuje zákon, odmieta spoločnosť DHL zodpovednosť, či už výslovnú alebo implicitnú, vznikajúcu zo zákona alebo inak vrátane, avšak nielen, implicitných záruk predajnosti, neporušenia práv tretích strán a vhodnosti na určitý účel. Spoločnosť DHL, jej sesterské spoločnosti a poskytovatelia licencií nerobia žiadne vyhlásenia a nedávajú žiadne záruky týkajúce sa presnosti, úplnosti alebo včasnosti služieb, obsahu alebo informácií poskytovaných prostredníctvom web stránky alebo systémov spoločnosti DHL. Žiadna informácia získaná prostredníctvom systémov alebo web stránky spoločnosti DHL nebude dávať iné záruky než sú tie, ktoré sú výslovne uvedené v týchto obchodných podmienkach.
Niektoré jurisdikcie nepovoľujú obmedzenie implicitných záruk, takže obmedzenia a vylúčenia obsiahnuté v tomto paragrafe sa na vás nemusia vzťahovať. Ak uzatvárate obchody ako spotrebiteľ, týmito ustanoveniami nie sú dotknuté vaše existujúce zákonné práva, ktorých sa nemôžete zrieknuť. Súhlasíte s tým a potvrdzujete, že tieto obmedzenia a odmietnutie zodpovednosti a poskytnutia záruk stanovené v týchto obchodných podmienkach sú spravodlivé a primerané.

Obmedzenie záruky a škody

Informácie na týchto internetových stránkach sa poskytujú bez záruky, vrátane všetkých záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na konkrétny účel, alebo neporušenia práv tretích strán. Za žiadnych okolností nebude DHL zodpovedná akejkoľvek osobe za akékoľvek špeciálne, nepriame alebo následné škody súvisiace s informáciami, ktoré sa nachádzajú na týchto internetových stránkach alebo súvisiace s ich používaním.
Produkty a služby
Produkty a služby uvedené na týchto internetových stránkach podliehajú Zmluvným podmienkam DHL. Keďže tieto sa môžu líšiť v závislosti od krajiny miesta pôvodu zásielky, kontaktujte prosím najbližšie Oddelenie služieb zákazníkom DHL, za účelom získania kópie miestnych zmluvných podmienok. Nie všetky produkty a služby DHL môžu byť dostupné v každej krajine

Poskytnutie informácií
Všetky informácie poskytované DHL návštevníkom na týchto internetových stránok sa považujú za dôverné a DHL ich neposkytne žiadnej tretej strane, s výnimkou ak tak bude nutné pre poskytovanie služieb.
Vyhlásenie o ochrane údajov bolo zmenené. Prosím kliknite na tento link, aby ste si mohli prečítať aktualizované Vyhlásenie o ochrane údajov.

Ochrana údajov a súbory cookies


DHL International GmbH (ďalej len „DHL“) teší, že ste navštívili našu webovú stránku a zaujímate sa o našu spoločnosť, produkty a služby. Ochrana Vašich osobných údajov v rámci nakladania s nimi počas celej obchodnej transakcie je pre nás dôležitá.

Majte prosím na vedomí, že vnútroštátne zákonné požiadavky týkajúce sa ochrany údajov a nakladanie s osobnými údajmi sa môžu líšiť v závislosti od konkrétnej krajiny. Preto ak navštívite príslušnú webovú stránku DHL určitej krajiny, dozviete sa viac informácií o ochrane údajov, ktoré sú špecifické pre príslušnú krajinu.
V nasledujúcom texte vysvetlíme, ktoré informácie DHL získava, keď navštívite našu webovú stránku, a ako sa tieto informácie spracúvajú a na aké konkrétne účely.

Čo sú osobné údaje?
Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby. Uvedené zahŕňa informácie, ako je Vaše skutočné meno, adresa, telefónne číslo a dátum narodenia. Informácie, ktoré nemožno spojiť s Vašou skutočnou identitou – napríklad obľúbené webové stránky alebo počet používateľov stránky –, sa nepovažujú za osobné údaje.

Kto je zodpovednou osobou?
Toto Vyhlásenie o ochrane údajov sa vzťahuje na spracúvanie údajov zo strany:
DHL

Ak máte otázky v súvislosti so spracúvaním svojich osobných údajov, prosím kontaktujte zodpovednú osobu. Tím pre ochranu údajov je takisto k dispozícii na to, aby pomohol so žiadosťami o informácie, robil návrhy alebo vybavoval žiadosti.
Zodpovedná osoba DHL
Gabriela Krader, LL.M
Deutsche Post AG
Corporate Center - 524
53250 Bonn

Kontakt v DHL SK
Ivana Cigánková
skexp.privacy@dhl.com

Aké sú účely a právny základ spracovania osobných údajov? / Aké sú legitímne záujmy prevádzkovateľa alebo tretej strany?

Navštívenie našej webovej stránky

DHL sa zaväzuje chrániť súkromie používateľov našej webovej stránky. Keď navštívite naše webové stránky, naše webové servery vždy dočasne uložia na účely pripojenia a nastavenia a na bezpečnostné účely údaje o pripojení týkajúce sa počítača pripájajúceho sa na našu stránku, zoznam webových stránok, ktoré navštívite v rámci našej webovej stránky, dátum a trvanie Vašej návštevy, IP adresu Vášho zariadenia, identifikačné údaje typu použitého prehliadača a operačného systému, ako aj webovú stránku, prostredníctvom ktorej ste sa dostali na našu stránku. Dodatočné osobné údaje, ako je Vaše meno, adresa, telefónne číslo alebo emailová adresa, sa nezískavajú okrem prípadu, že ste tieto údaje poskytli dobrovoľne, napr. pri vyplnení online kontaktného formulára, v rámci registrácie, prieskumu, súťaže, plnenia zmluvy alebo žiadosti o informácie.
Právny základ spracovania uvedených kategórií údajov je článok 6 ods. 1 písm. a) európskeho všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Vzhľadom na uvedené účely, najmä s cieľom zaručiť bezpečnosť a hladké nastavenie pripojenia, máme legitímny záujem spracovať tieto údaje.
DHL uchová Vaše údaje tak dlho, ako to bude potrebné na správne plnenie našej zmluvy s Vami vrátane akýchkoľvek zákonných povinností po skončení zmluvy, po ktorom budú údaje vymazané. Okrem toho používame súbory cookies, nástroje sledovania a cielené opatrenia. Viac podrobností k tomu nájdete nižšie v časti „Online prítomnosť a optimalizácie webovej stránky“.
Pokiaľ ste vo svojom prehliadači, resp. vo svojom operačnom systéme umožnili geolokalizačné funkcie, tieto údaje použijeme s cieľom ponúknuť Vám služby založené na polohe (napr. miesto najbližšej pobočky, baliacej stanice atď.). Tieto údaje nepoužijeme na žiadny iný účel. Ak by ste chceli vymazať tieto údaje, môžete tak urobiť deaktivovaním tejto funkcie vo svojom prehliadači.

Plnenie zmluvy
Osobné údaje takisto potrebujeme zo zmluvných dôvodov v záujme poskytovania našich služieb a plnenia povinností, ktoré vyplývajú zo zmluvných dojednaní s Vami. Tieto údaje sa používajú napr. na plnenie (zasielateľskej) zmluvy, správu údajov o zákazníkovi, správu platieb a prípadne posudzovanie úverovej bonity. Určité údaje týkajúce sa zásielky sa poskytnú aj orgánom tranzitnej alebo cieľovej krajiny na účely colného a daňového konania alebo na účely bezpečnostného skríningu, ako sa vyžaduje v právnych predpisoch danej krajiny. Poskytnuté informácie budú zvyčajne zahŕňať: meno a adresu zasielateľa, meno a adresu príjemcu, opis tovaru, počet kusov, váhu a hodnotu zásielky.
Právnym základom je zvyčajne článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR, keďže spracúvanie sa uskutočňuje na účely plnenia zmluvy, ktorej ste stranou.
Ďalšie informácie o ochrane údajov v prípade konkrétnych služieb a produktov sa nachádzajú vo Vyhlásení o ochrane údajov pre produkty a služby TAB.

Spracovanie na reklamné účely
Ak ste existujúcim zákazníkom, Vaše údaje (napr. meno, adresa) možno spracovať s cieľom kontaktovať Vás, aby Vám boli poskytnuté najnovšie informácie o našich ponukách, novinkách, produktoch a službách. Mimo existujúceho súhlasu spracujeme Vašu emailovú adresu výlučne s cieľom poskytnúť Vám informácie, ktoré sa týkajú našich produktov a služieb.
Právnym základom pre uvedené spracovanie je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Spracúvanie zákazníckych údajov na vlastné účely priameho marketingu sa považuje za spracúvanie uskutočnené pre legitímny záujem.
Máte právo kedykoľvek namietať voči uvedenému spracúvaniu. Na uplatnenie svojho práva sa s nami jednoducho spojte použitím kontaktných údajov, ktoré sú uvedené v časti „Kto je zodpovednou osobou?“.
Ak ste sa registrovali pre jeden z našich newsletterov, sme oprávnení použiť Vašu emailovú adresu na tento účel. Môžete sa kedykoľvek odhlásiť z odberu newslettera kliknutím na príslušný odkaz na konci newslettera.
V prípade, že podáte námietku alebo sa odhlásite z odberu našich služieb newslettera, dotknuté údaje budú zablokované, resp. vymazané a nebudú sa viac spracúvať na uvedené účely.

Online prítomnosť a optimalizácia webovej stránky
Používame softvér na účely sledovania s cieľom zistiť, koľko používateľov navštevuje našu webovú stránku a ako často. Tento softvér nepoužívame na získavanie individuálnych osobných údajov ani individuálnych IP adries. Údaje používame výlučne v anonymizovanej a súhrnnej podobe na štatistické účely a na vývoj webovej stránky.

Používanie súborov cookies
Súbory „cookies“ sú malé súbory, ktoré nám umožňujú uložiť informácie týkajúce sa Vášho zariadenia a Vás ako používateľa, konkrétne keď navštívite jednu z našich webových stránok. Súbory cookies nám pomáhajú zistiť, ako často sú naše webové stránky navštevované, ako aj počet používateľov. A rovnako nám pomáhajú nastaviť naše ponuky, aby boli pre Vás čo najviac primerané a efektívne.

Na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR používame „dočasné súbory cookies“ s cieľom optimalizovať našu webovú stránku a zabezpečiť primeraný a nerušený komfort používateľov. Tieto súbory cookies sa ukladajú výlučne počas trvania Vašej návštevy na našich webových stránkach. Keď zatvoríte svoj prehliadač, automaticky sa vymažú.

Okrem toho používame „trvalé súbory cookies“ na uchovanie informácií o našich návštevníkoch, ktorí opakovane navštevujú niektorú z našich webových stránok. Účelom využívania súborov cookies je, aby sme Vám mohli ponúkať optimálne používateľské usmernenie, ako aj to, aby ste boli „spoznaný“, na základe čoho je možné počas opakovaného použitia poskytovať (v čo najväčšej možnej miere) rôzne webové stránky a nový obsah.

Vo všeobecnosti nevytvárame individuálny profil Vašich online aktivít. Obsah trvalého súboru cookie je obmedzený na identifikačné číslo. Na väčšine našich stránok sa neukladajú meno, emailová adresa, IP adresy atď. Existujú však určité výnimky, o ktorých sa môžete dozvedieť viac v tabuľke súborov cookies nachádzajúcej sa nižšie.

Tabuľka súborov cookies a ich kategórií
V tabuľke nachádzajúcej sa nižšie uvádzame podrobnosti o všetkých súboroch cookies používaných na tejto webovej stránke.
Všetky súbory cookies v tejto tabuľke boli zaradené do kategórií v rámci štyroch očíslovaných skupín – príslušné čísla kategórií sú uvedené v stĺpci 1. Vezmite prosím na vedomie, že súbory cookies môžu patriť do viac ako jednej kategórie.

Ide o tieto kategórie:

[1] Striktne nevyhnutné: Tieto súbory cookies sú nevyhnutné na to, aby ste sa mohli pohybovať na webovej stránke a využívať jej funkcie. Bez týchto súborov cookies nemožno poskytnúť služby, o ktoré ste požiadali. Ako sa už uvádza vyššie, základom je tu článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

[2] Výkonnosť: Tieto súbory cookies získavajú informácie o tom, ako používatelia používajú webovú stránku, napríklad na ktoré stránky návštevníci chodia najčastejšie. Tieto súbory cookies nezískavajú informácie, ktoré identifikujú návštevníka. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookies získavajú, sú agregované, a preto sú anonymné. Používajú sa len na zlepšenie spôsobu, akým naša webová stránka funguje.

[3] Funkcionalita: Tieto súbory cookies umožňujú webovej stránke pamätať si rozhodnutia, ktoré ste urobili, pričom poskytujú pokročilé osobnejšie funkcie. Tieto súbory cookies možno napríklad použiť na účely zapamätania a uchovania posledného čísla pre sledovanie, ktoré ste uviedli pri použití aplikácie sledovania. Informácie, ktoré tieto súbory cookies získavajú, možno anonymizovať, pričom nedokážu sledovať Vaše aktivity prehliadania na iných webových stránkach.

[4] Cielenie alebo reklama: Tieto súbory cookies sa používajú na zobrazovanie reklamy, ktorá je pre Vás a Vaše záujmy relevantnejšia. Takisto sa používajú s cieľom obmedziť počet zobrazení reklamy pre Vás, ako aj s cieľom pomôcť merať účinnosť reklamnej kampane. Zvyčajne sú umiestňované reklamnými sieťami s povolením prevádzkovateľa webovej stránky.

 

Súbor cookie
NázovÚčelViac informácií
Súbor cookie pre názov kampane [2]campaignNameTento súbor cookie sa vytvorí, keď sa dostanete na webovú stránku DHL z reklamného banneru DHL alebo prostredníctvom odkazu nachádzajúceho sa v e-maile, ktorý je súčasťou určitej kampane / reklamy.
Súbor cookie uchováva identifikátor kampane, ktorý jedinečne identifikuje zdroj kampane.
Ak kontaktujete DHL s použitím nášho online kontaktného alebo registračného formulára do 24 hodín po vstupe na niektorú z našich webových stránok, identifikátor kampane bude pripojený k emailu zaslanému predajnému alebo zákazníckemu servisu DHL.
Tieto informácie sa použijú výlučne s cieľom posúdiť úspešnosť našich kampaní a monitorovať, či nás zákazníci kontaktovali ako výsledok kampane.
Súbor cookie ukladá iba identifikátor kampane, pričom neukladá žiadne osobné údaje zákazníkov.
Súbor cookie je platný iba 24 hodín.
 
Súbor cookie pre parametre vyhľadávania [3]searchParamsTento súbor cookie sa používa na uchovanie vyhľadávacích fráz a slov, ktoré ste zadali do našich vyhľadávacích polí.
Vyhľadávacie polia možno nájsť v pravom hornom rohu každej z našich webových stránok.
Týmto spôsobom si zapamätáme Vami vyhľadávané výrazy a vopred vyplníme vyhľadávacie pole s predchádzajúcimi návrhmi v prípade, že vyhľadávacie pole použijete znovu.
Tento súbor cookie bol vytvorený s cieľom zlepšiť funkcionalitu webových stránok a uľahčiť našim zákazníkom používanie webových stránok DHL.
Tento súbor cookie natrvalo uloží vyhľadávané výrazy, a to až dovtedy, keď sa aktívne rozhodnete vymazať vyrovnávaciu pamäť a súbory cookies vo svojom vyhľadávači.
 
Súbor cookie s referenčnými údajmi o zasielateľovi [3]shipRefDetailsTento súbor cookie sa používa na uloženie všetkých predtým sledovaných referenčných hodnôt týkajúcich sa zasielateľov, ktoré ste zadali pri používaní našej DHL Express aplikácie na sledovanie referenčných hodnôt týkajúcich sa zasielateľov.
Tento súbor cookie bol vytvorený s cieľom zlepšiť funkcionalitu webových stránok a uľahčiť našim zákazníkom používanie webových stránok DHL.
Tento súbor cookie natrvalo uloží všetky referenčné hodnoty týkajúce sa zasielateľov, a to až dovtedy, keď sa aktívne rozhodnete vymazať vyrovnávaciu pamäť a súbory cookies vo svojom vyhľadávači.
Pozrite sa na jednu z našic aplikácií na účely sledovania DHL Express Shipper’s Reference
Súbor cookie pre nákladný list [3]AWBTento súbor cookie sa používa s cieľom uchovať poslednú hodnotu čísla na účely sledovania, ktorú ste zadali pri používaní niektorej z našich hlavných aplikácií na účely sledovania.
Tento súbor cookie bol vytvorený s cieľom zlepšiť funkcionalitu webových stránok a uľahčiť našim zákazníkom používanie webových stránok DHL.
Tento súbor cookie uloží len predchádzajúcu hodnotu čísla na účely sledovania, a to až dovtedy, keď v tej istej aplikácii zadáte nové číslo.
Pozrite sa na jednu z našich hlavných online aplikácií na účely sledovania
aplikácií na účely sledovania [3]BRANDTento súbor cookie sa používa s cieľom uložiť posledný typ zaslania, ktorý ste si vybrali z možností v rozbaľovacom menu ponúkaných v niektorej z našich hlavných online aplikácií na účely sledovania.
Tento súbor cookie bol vytvorený s cieľom zlepšiť funkcionalitu webových stránok a uľahčiť našim zákazníkom používanie webových stránok DHL.
Tento súbor cookie uloží len predchádzajúcu vybranú možnosť v rozbaľovacom menu pre typ zaslania, a to až dovtedy, keď sa vrátite a v tej istej aplikácii zvolíte inú možnosť.
 
Pozrite sa na jednu z našich hlavných online aplikácií na účely sledovania
Fast Track Súbor cookie [3]No fixed nameTento súbor cookie sa používa s cieľom uložiť poslednú zadanú hodnotu čísla pre sledovanie a typ zaslania, ktorý ste si vybrali z rozbaľovacieho menu pri používaní našich menších online aplikácií pre sledovanie Fast Track.
Tento súbor cookie bol vytvorený s cieľom zlepšiť funkcionalitu webových stránok a uľahčiť našim zákazníkom používanie webových stránok DHL.
Tento súbor cookie uloží len predchádzajúcu hodnotu čísla pre sledovanie a predchádzajúcu vybranú možnosť v rozbaľovacom menu pre typ zaslania, a to až dovtedy, keď sa vrátite a v tej iste aplikácii na účely sledovania Fast Track zvolíte nové možnosti.
Niektorú z našich aplikácií na účely sledovania DHL Express Fast Track môžete nájsť tu
Súbor cookie pre systém kariet [3]No fixed nameTento súbor cookie sa používa s cieľom uložiť poslednú kartu, ktorú ste si vybrali na stránke s použitím systému so zobrazením viacerých kariet.
Tento súbor cookie bol vytvorený s cieľom zlepšiť funkcionalitu webových stránok a uľahčiť našim zákazníkom používanie webových stránok DHL.
Tento súbor cookie si pamätá len predchádzajúcu vybranú kartu, a to až dovtedy, keď sa vrátite a vyberiete inú kartu na rovnakej stránke s kartami.
 
Súbory cookies nugg.ad [4]d, dp, ciTáto webová stránka používa technológiu nugg.ad AG s cieľom monitorovať údaje týkajúce sa kontroly reklamy. Na tento účel nugg.ad ukladá vo forme súborov cookies frekvenciu používania rôznych tém na webovej stránke. Nugg.ad identifikuje relevantné cieľové skupiny na účely reklamy v súlade so sociodemografickými kritériami a záujmami týkajúcimi sa produktov. Využíva len štatistické obrazce vytvorené správaním používateľov vo vzťahu k online reklame a redakčnému obsahu zverejnenému na webových stránkach. S cieľom zabezpečiť, aby sa Vám neustále nezobrazovala rovnaká reklama alebo aby ste dokonca nemali pocit, že je obťažujúca, meriame frekvenciu, v akej sa Vám zobrazuje reklama v rôznych kampaniach. Po dosiahnutí určitej úrovne expozície sa Vám z danej kampane nezobrazia žiadne ďalšie reklamy. Súbory d-cookie a dp-cookie sa používajú s cieľom analyzovať cieľové skupiny, pričom obsahujú počet kliknutí na stránky v osobitných tematických oblastiach. Súbor ci-cookie sa používa na uloženie informácií o tom, ako často sa Vám zobrazuje určitá reklama. Súbory cookies obsahujú len všeobecné informácie o Vašom používaní internetu.

Tieto súbory cookies sa ukladajú v prehliadači na Vašom zariadení (napr. PC, laptop, smartfón atď.) počas maximálnej doby 26 týždňov. Technológia nugg.ad môže tiež ukladať základné informácie o Vašom používaní iných webových stránok s cieľom odhadnúť, aká reklama Vás môže najviac zaujímať. Nedokážeme nájsť v súboroch cookies žiadne informácie vedúce späť k jednotlivým používateľom. Konkrétne nedokážeme identifikovať osobu podľa mena a adresy a ani žiadne iné údaje, ktoré umožňujú priamu identifikáciu.

Ak by ste na webových stránkach chceli vidieť reklamu, ktorá Vás zaujíma, môžete sa prihlásiť k odberu ďalšej tematickej analýzy Vášho používateľského správania. V prípade udelenia Vášho súhlasu sa tento súbor cookie pre prihlásenie sa k odberu uloží v prehliadači na Vašom zariadení. Bude uložený počas jedného roka. V prípade, že sa predtým získané súbory cookies nugg.ad nachádzajú v prehliadači na Vašom zariadení, uložením súboru cookie pre prihlásenie sa k odberu dôjde k nasledovnému: s Vaším súhlasom sa platnosť súboru cookie nugg.ad predĺži na jeden rok (počítaná od momentu uloženia predmetného súboru cookie). Informácie uložené v súboroch cookies nugg.ad pred prihlásením sa k odberu sa uchovajú, pričom budú vymazané po uplynutí doby platnosti súboru cookie (najviac jeden rok). Máte právo kedykoľvek zabrániť zaznamenávaniu informácií systémom nugg.ad uplatnením svojho práva prihlásiť sa k odberu. V prípade, že ste už udelili súhlas, môžete ho kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Odhlásenie sa z odberu bude uložené v súbore cookie v prehliadači na Vašom zariadení s dobou platnosti desať rokov, pričom bude označené ako „nuggstop“ a nastavené prostredníctvom „nuggad.net“.
Viac informácií o ochrane údajov v prípade nugg.adExternal Link / New Window

Tematický monitor Vám ukáže, ako sa predpokladajú Vaše záujmy na základe Vášho predchádzajúceho správania pri prehliadaní.
Súbor cookie Adcloud pre identifikátor používateľa [4]adcloud_uidPočas toho, ako si prehliadate webové stránky DHL, používame technológiu Adcloud s cieľom umiestniť reklamný súbor cookie v prehliadači na Vašom zariadení (napr. PC, laptop, smartfón atď.), aby sme mohli porozumieť tomu, o čo sa zaujímate. Preto tento súbor cookie obsahuje anonymný identifikátor, ktorý pomáha Adcloud spojiť používateľa s kľúčovými slovami pre cielenie reklamných kampaní na iných webových stránkach. Identifikátor sa takisto používa s cieľom monitorovať reklamné kampane. Súbor cookie neuchováva žiadne informácie umožňujúce osobnú identifikáciu, t. j. obsahuje len všeobecné informácie o Vašom používaní internetu.

Súbor cookie je platný počas maximálnej doby 365 dní, pričom nám umožňuje ukazovať Vám reklamu na iných stránkach na základe Vašej predchádzajúcej interakcie s webovými stránkami DHL. Aj keď údaje získavame na základe kľúčových slov s cieľom ukázať Vám správne reklamy na iných webových stránkach, nedokážeme nájsť v súbore cookie žiadne informácie vedúce späť k Vám ako osobe. Konkrétne nedokážeme identifikovať osobu podľa mena a adresy a ani žiadne iné údaje, ktoré umožňujú priamu identifikáciu. Táto webová stránka používa aj technológiu Adcloud s cieľom monitorovať reklamné kampane.
 
Viac informácií o ochrane údajov v prípade Adcloud

Na to, aby ste odmietli Vaše sledovanie zo strany Adcloud na všetkých webových stránkach, musíte najprv kliknúť na odkaz nachádzajúci sa nižšie:
Pravidlá ochrany údajov Adcloud External Link / New Window

Ak ste na stránke, choďte do „Nastavení pre reklamy Adcloud“ a zmeňte nastavenie na: Prosím nepoužívať pri cielení reklamy anonymizované profilové informácie.
 
Webtrends Analytics [2]WT_FPCTento súbor cookie sa používa s cieľom získavať informácie o tom, ako návštevníci používajú našu stránku. Informácie používame s cieľom pripraviť správy, pričom nám pomáhajú zlepšiť stránku. Súbor cookie získava informácie v anonymizovanej podobe, a to vrátane počtu návštevníkov stránky, informácie o tom, odkiaľ prišli návštevníci na stránku, a stránok, ktoré navštívili.
Súbor cookie sa používa len na identifikáciu, pričom neuchováva osobné údaje návštevníkov, len identifikátor. Používa ho na dôvernej báze len DHL interne, aby zlepšilo svoje webové stránky a komfort používateľov.
Viac informácií o ochrane údajov v prípad WebtrendsExternal Link
Webtrends Analytics [2]ACOOKIETento súbor cookie sa používa s cieľom získať informácie o tom, ako návštevníci používajú naše stránky, pričom sa osobitne používa na monitorovanie návštevníkov naprieč doménami DHL.
Napríklad ak návštevník vstúpi na našu firemnú stránku (doména je www.dhl.comExternal Link) a následne sa rozhodne navštíviť webovú stránku DHL pre určitú krajinu, ktorá má vlastnú lokálnu doménu (napr. v prípade Nemecka je lokálnou doménou www.dhl.deExternal Link).
Informácie používame na prípravu správ, pričom nám pomáhajú zlepšiť stránku. Súbor cookie získava informácie v anonymizovanej podobe, a to vrátane počtu návštevníkov stránky, informácie o tom, odkiaľ prišli návštevníci na stránku, a stránok, ktoré navštívili.
Súbor cookie sa používa len na identifikáciu, pričom neuchováva osobné údaje návštevníkov, len identifikátor. Používa ho dôverne len interne DHL, aby zlepšilo svoje webové stránky a komfort používateľov.
Viac informácií o ochrane údajov v prípade WebtrendsExternal Link / New Window

Na to, aby ste odmietli Vaše sledovanie zo strany WebTrends Analytics na všetkých webových stránkach, navštívte:
Zrušenie používania súborov cookies Webtrends na účely sledovaniaExternal Link / New Window
Google Analytics [2]_utma
_utmb
_utmz
Malý počet krajín môže používať súbory cookies Google Analytics v malom rozsahu na osobitné lokálne účely. Tieto súbory cookies používajú Vašu IP adresu ako rozpoznávací znak; neidentifikujú Vás však ako jednotlivca. Inými slovami, informácie sa získavajú v pseudonymizovanej forme. Súbory cookies získavajú informácie o tom, akým spôsobom návštevníci používajú naše lokálne stránky, a využívajú informácie s cieľom pripraviť správy, pričom nám pomáhajú zlepšiť lokálne stránky.Viac informácií o ochrane údajov v prípade GoogleExternal Link

Alternatívne, na to, aby ste odmietli Vaše sledovanie zo strany Google Analytics na všetkých webových stránkach, môžete inštalovať prídavný modul s názvom Google Analytics Opt-out Browser Add-on , ktorý je k dispozícii aj kliknutím na odkaz uvedený vyššie.


 
Súbor cookie Eloqua na účely sledovania [2] ELOQUAObsah tohto trvalého súboru cookie na účely sledovania je obmedzený na identifikačné číslo a vo všeobecnosti sa používa úplne rovnakým spôsobom, ako všetky naše ostatné trvalé súbory cookies. Ak však kontaktujete DHL s použitím niektorého z online kontaktných formulárov v rámci tematickej oblasti Logistika, Vaša emailová adresa sa pridá do súboru cookie, pričom sa vytvorí individuálny profil Vašich online aktivít. Tieto kontaktné formulára Vám takisto dajú možnosť prihlásiť sa k odberu emailových marketingových aktualizácií. Na základe Vášho súhlasu Vám budeme môcť poskytnúť personalizovaný obsah, ponuky alebo akcie, ktoré Vás môžu zaujímať. Ak sa rozhodnete neprihlásiť sa k odberu emailových marketingových aktualizácií, v budúcnosti nebudete kontaktovaný a Vašu emailovú adresu DHL použije len interne s cieľom porozumieť Vašim jednotlivým online aktivitám. To znamená, že naďalej budeme môcť poskytovať nový a zlepšený obsah webových stránok, ktorý bude zodpovedať Vašim osobitným potrebám.MViac informácií o ochrane údajov v prípade EloquaExternal Link

Alternatívne, na to, aby ste odmietli Vaše sledovanie zo strany Eloqua na všetkých našich webových stránkach (alebo vrátiť nastavenie do pôvodného stavu v prípade Vášho predchádzajúceho odmietnutia), môžete urobiť nasledovné:

V súčasnosti máte zapnutý webový monitoring zo strany Eloqua na webových stránkach DHL.
Kliknite semExternal Link s cieľom odmietnuť webové monitorovanie zo strany Eloqua.
Súbory cookies LiveBall na účely sledovania [2]LiveBall, mkto_trk, ki_r, ki_t, ki_uTieto súbory cookies získavajú informácie s použitím anonymných identifikačných čísiel.
LiveBall používa IP adresy s cieľom poskytnúť neobťažujúce geografické lokalizačné údaje, neukladajú sa však v súbore cookie, ani sa v ňom neukladá odkaz na ne. Pomáha nám sledovať správanie pri prehliadaní webových stránok na účely porozumenia a zlepšenia komfortu používateľov a služieb, ktoré ponúkame. Nie je však možné ho zmapovať spätne až k Vašim osobným údajom.
Tieto súbory cookies sa uložia, keď kontaktujete DHL s použitím niektorého z online formulárov na našich webových stránkach, napríklad keď si u nás otvoríte účet DHL Express.
Dané súbory cookies používa na dôvernej báze len DHL interne, pričom ich platnosť uplynie po 365 dňoch.
Viac informácií o pravidlách ochrany údajovExternal Link

Na to, aby ste odmietli Vaše sledovanie zo strany LiveBall, musíte spravovať a vymazať súbory cookies s použitím Vašich nastavení prehliadača. Pre viac informácií kliknite na: Všetko o súboroch cookiesExternal Link / New Window

 
Súbor cookie dotMailer na účely sledovania [2]tracked_sessionTento súbor cookie sa vytvorí, keď sa dostanete na osobitné webové stránky prostredníctvom odkazu nachádzajúceho sa v e-maile, ktorý je súčasťou určitej kampane / reklamy. Informácie používame s cieľom pripraviť správy, pričom nám pomáhajú zlepšiť stránku a vďaka nemu Vám môžeme poskytovať lepší cielenejší obsah.
Tento súbor cookie získava informácie v anonymnej podobe okrem prípadu, že kontaktujete DHL s použitím niektorých z online formulárov v rámci tematickej oblasti Logistika. V tomto bode spojíme informácie uložené v súbore cookie s Vašou emailovou adresou s cieľom vytvoriť individuálny profil Vašich online aktivít. Tieto kontaktné formuláre Vám takisto dajú možnosť prihlásiť sa k odberu emailových marketingových aktualizácií. Na základe Vášho súhlasu Vám budeme môcť poskytnúť personalizovaný obsah, ponuky alebo akcie, ktoré Vás môžu zaujímať.
Zhromaždené informácie zahŕňajú počet videní stránok, dĺžka času na stránke a prehliadač, ktorý používate na zobrazenie obsahu. Tieto informácie pomáhajú DHL merať výkonnosť emailových kampaní.
Ak súbor cookie zostane anonymný, jeho platnosť uplynie po 30 dňoch. Ak je spojený s emailovou adresou, jeho platnosť uplynie po dvoch rokoch (730 dní) po tom, čo kontaktujúce osoby identifikovali samy seba. Používa ho na dôvernej báze len DHL interne, aby zlepšilo komfort používateľov.

Ak sa rozhodnete neprihlásiť sa k odberu emailových marketingových aktualizácií, v budúcnosti nebudete kontaktovaný a Vašu emailovú adresu DHL použije len interne s cieľom porozumieť Vašim jednotlivým online aktivitám. To znamená, že naďalej budeme môcť poskytovať nový a zlepšený obsah webových stránok, ktorý bude zodpovedať Vašim osobitným potrebám.

 
Viac informácií o ochrane údajov v prípade dotMailerExternal Link

Na to, aby ste odmietli Vaše sledovanie zo strany dotMailer, musíte spravovať a vymazať súbory cookies s použitím nastavení Vášho prehliadača. Pre viac informácií kliknite na:
Všetko o súboroch cookiesExternal Link / New Window
 
Súbory cookies MediaMind [2]U2, ActivityInfo, TargetingInfo, Eyeblaster, A3, B4, and C4.Súbory cookies MediaMind sa vytvoria, keď vstúpite na konkrétne webové stránky DHL zapojené do kampane z reklamného banneru DHL, prostredníctvom odkazu nachádzajúceho sa v e-maile, ktorý je súčasťou určitej kampane / reklamy, alebo keď ste použili odkaz v rámci kampane, ktorý bol poskytnutý v rámci offline mediálnej reklamy. Súbory cookies MediaMind sledujú, kedy a kde ste boli vystavený online reklamám DHL, akú interakciu ste mali s týmito reklamami a kedy ste navštívili stránku DHL po tom, čo ste boli vystavený týmto reklamám.
Informácie sa použijú s cieľom pomôcť DHL merať výkonnosť reklamných kampaní. Informácie sa poskytujú ako súhrnné správy, preto nebude možné vidieť informácie týkajúce sa individuálneho používateľa. Nemonitoruje žiadne iné správanie pri prehliadaní a používa ho na dôvernej báze len DHL interne.

Tieto trvalé súbory cookies na účely sledovania získavajú Vašu IP adresu, ktorú použijú na poskytnutie geografických lokalizačných údajov s cieľom pomôcť DHL pri monitorovaní a riadení reklamných kampaní. Dané súbory cookies sú plne šifrované a nezískavajú žiadne iné údaje umožňujúce osobnú identifikáciu, preto IP adresu nemožno spojiť s osobnými údajmi a neposkytuje sa tretím stranám. IP adresa sa uchováva bezpečne a využíva ju na dôvernej báze len DHL interne s cieľom poskytnúť agregované správy. Platnosť týchto súborov cookies uplynie po 30 dňoch.

 
Viac informácií o ochrane údajov v prípade MediaMindExternal Link

Na to, aby ste odmietli Vaše sledovanie zo strany MediaMind na všetkých webových stránkach, môžete tak urobiť kliknutím na odkaz na MediaMind pre odmietnutie nachádzajúci sa nižšie:
Odmietnutie MediaMind External Link

Ak by ste chceli vrátiť Vaše nastavenie do pôvodného stavu v prípade Vášho predchádzajúceho odmietnutia, kliknite na odkaz na MediaMind pre prijatie nachádzajúci sa nižšie: Prijatie MediaMindExternal Link

 
Súbory cookies Flash [1] LSOSúbory cookies Flash Vám umožňujú vidieť obsah prehrávača Flash Player, pričom sú nezávislé od DHL.
Štandardné nastavenie prehrávača Flash Player nevyžaduje povolenie zo strany používateľa na účely uloženia súborov cookies na lokálnom pevnom disku.
Ak si to budete priať, môžete deaktivovať súbory cookies flash (ktoré sa tiež označujú ako „lokálne zdieľané objekty“).
Viac informácií, ako spravovať alebo deaktivovať súbory cookies FlashExternal Link

Úplné informácie o funkcionalite prehrávača Flash Player a súvisiacich nastaveniach ochrany údajovExternal Link
You Tube súbory cookies [2]use_hitbox
VISITOR_INFO1_LIVE
Videá vkladáme použitím režimu YouTube s pokročilou ochranou súkromia. Niektoré z týchto videí sú z oficiálneho kanála YouTube.
V rámci tohto režimu možno uložiť súbory cookies na Vašom počítači po tom, čo kliknete na video prehrávač YouTube, avšak YouTube neuloží informácie zo súboru cookie umožňujúce osobnú identifikácie v prípade prehrávania vložených videí s použitím režimu s pokročilou ochranou súkromia.
Pre viac informácií navštívte informačnú stránku YouTube o vložených videáchExternal Link
Súbor cookie Oktopost [2]oktoSúbor cookie Oktopost umožňuje DHL sledovať aktivity koncových používateľov, ktoré vyplývajú z ich interakcií na sociálnych sieťach. Obsah súboru cookie Oktopost je obmedzený len na identifikovanie odkazov v príspevkoch na sociálnych sieťach, na ktoré koncový používateľ klikol. Navyše, ak koncový používateľ vyplní sledovaný formulár na webovej stránke DHL (napr. registračný formulár), základné kontaktné údaje koncového používateľa, medzi ktoré môžu patriť informácie umožňujúce osobnú identifikáciu, budú pridané do súboru cookie Oktopost s cieľom vytvoriť profil interakcií koncového používateľa na sociálnych sieťach. Tieto informácie použije DHL na interné analýzy a s cieľom poskytnúť koncovým používateľom personalizovaný obsah, ponuky alebo akcie.
Potrebné je uviesť, že koncoví používatelia môžu odstrániť tento súbor cookie postupom v súlade pokynmi vo svojom webovom prehliadači.
Získajte viac informácií o OktopostExternal Link / New Window

Nástroje zdieľania: Súbory cookies tretích strán
DHL v súčasnosti na svojich webových stránkach používa vkladané tlačidlá „na účely zdieľania“. Tieto návštevníkom uľahčujú pridať si do obľúbených položiek určitý obsah a zdieľať ho prostredníctvom ich obľúbených sociálnych sietí. Ak kliknete na niektoré z týchto tlačidiel, súbor cookie sa môže uložiť prostredníctvom služby, ktorú ste si vybrali, a to s cieľom zdieľať daný obsah. DHL nekontroluje používanie týchto súborov cookies, preto by ste pre viac informácií mali navštíviť dotknutú webovú stránky tretej strany. Tlačidlá „na účely zdieľania“ poskytuje AddThis. Pre viac informácií o ich postupoch pri získavaní údajov pozrite Pravidlá ochrany údajov AddThisExternal Link / New Window

Súbory cookies tretích strán vo vloženom obsahu
Vezmite prosím na vedomie, že na niektorých stránkach v rámci našich webových stránok môžete zaznamenať, že sa uložili súbory cookies, ktoré nesúvisia s DHL. Keď navštívite stránku s obsahom vloženým napríklad z YouTube alebo Vimeo, títo poskytovatelia služieb môžu uložiť svoje vlastné súbory cookies na Vašom webovom prehliadači. DHL nekontroluje používanie týchto súborov cookies a nedokáže k nim získať prístup vzhľadom na spôsob, akým súbory cookies fungujú, keďže k súborom cookies môže získať prístup len strana, ktorá ich pôvodne uložila. Pre viac informácií o týchto súboroch cookies by ste mali navštíviť webové stránky tretích strán.

Web signály (web beacons)
Na zabezpečenie relevantnosti, ľahkosti použitia a aktuálnosti online obsahu DHL používame webové analytické služby, ako je napríklad Webtrends (pre viac informácií pozri časť týkajúcu sa Webtrends v tabuľke súborov cookies DHL nachádzajúcej sa vyššie), ktoré nám pomáhajú porozumieť spôsobu, akým ľudia používajú naše webové stránky. Tieto služby používajú technológie na získavanie údajov, ako sú napríklad webové signály (web beacons). Webové signály (web beacons) sú malé elektronické obrazce, ktoré dodávajú súbory cookies, počítajú návštevy a umožňujú pochopiť používanie a účinnosť webovej stránky. Vďaka tomu sme informovaní o tom, aký obsah zaujíma našich návštevníkov, čo nám pomáha poskytovať na našich webových stránkach informácie prispôsobené na mieru. Tieto webové signály (web beacons) sú anonymné a neobsahujú ani nezískavajú žiadne informácie, ktoré by Vás identifikovali. Informácie sú anonymné a používajú sa len na štatistické účely. Tieto webové analytické údaje a súbory cookies nemožno použiť s cieľom identifikovať Vás ako fyzickú osobu, keďže nikdy neobsahujú osobné údaje, ako je napríklad Vaše meno alebo Vaša emailová adresa.

Ako spravovať súbory cookies / Právo namietať a odmietnutie
Používanie našich produktov a služieb bez súborov cookies je takisto možné. Vo Vašom prehliadači môžete deaktivovať ukladanie súborov cookie, obmedziť ich na konkrétne webové stránky alebo nastaviť prehliadač tak, aby Vás informoval v prípade zaslania súboru cookie. Súbory cookies môžete z pevného disku na svojom počítači kedykoľvek vymazať (súbor: „cookies“). Vezmite prosím na vedomie, že v tomto prípade budete musieť očakávať obmedzené zobrazenie stránky a obmedzené používateľské usmernenie.
Väčšina webových prehliadačov umožňuje určitú kontrolu väčšiny súborov cookies prostredníctvom nastavení v prehliadači. Pre viac informácií o súboroch cookies vrátane toho, ako môžete vidieť, ktoré súbory cookies sa uložili, a ako ich spravovať a vymazať, navštívte:

Všetko o súboroch cookies
Pre získanie ďalších informácií týkajúcich sa súborov cookies špecifických pre EÚ a rôzne možnosti pre odmietnutie, ktoré máte k dispozícii, môžete navštíviť aj túto webovú stránku:
Vaše online rozhodnutia External Link / New Window

Môžete sa rozhodnúť odmietnuť niektoré alebo všetky Vaše reklamné súbory cookies uložené na Vašom počítači návštevou webovej stránky Iniciatívy pre sieťovú reklamu (Network Advertising Initiative – NAI)External Link / New Window.

Vezmite prosím na vedomie, že ak vymažete Vaše súbory cookies alebo použijete iný prehliadač alebo počítač, budete musieť opätovne nastaviť Vaše odmietnutie.
Nechcem, aby nugg.ad analyzoval moje správanie pri prehliadaní podľa témy na webových stránkach. Táto námietka sa uloží v súbore cookie v mojom prehliadači, pričom doba jej platnosti je desať rokov (odmietnutie) (použite existujúce tlačidlo: "opt out"  ).

Chcem, aby sa mi zobrazovala reklama, ktorá je pre mňa relevantná, a súhlasím s tým, aby nugg.ad analyzoval moje správanie pri prehliadaní podľa témy. Toto povolenie platí počas jedného roka (prijatie) (použite existujúce tlačidlo: "opt in").

Prídavné moduly sociálnych médií
Na našej webovej stránke a v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR používame mediálne prídavné moduly sociálnych sietí (napr. facebook, google+, twitter, atď.), a to s cieľom podporiť našu značku, produkty a služby a spojiť sa s našimi zákazníkmi. Tieto reklamné účely sa považujú za také, k napĺňaniu ktorých dochádza pre legitímne záujmy. Za súlad s príslušnými zákonmi a inými právnymi predpismi zodpovedá dotknutý poskytovateľ sociálneho média.

Zákaznícky účet
Nasledujúce záväzné informácie sa vyžadujú v prípadoch, keď si používatelia vytvoria zákaznícky účet na našej webovej stránke alebo v rámci online riešení. Osobný účet nie je možné vytvoriť bez poskytnutia týchto informácií: meno, adresa, telefónne číslo, emailová adresa.
Ďalšie informácie o ochrane údajov v prípade konkrétnych služieb a produktov sa nachádzajú vo Vyhlásení o ochrane údajov pre produkty a služby TAB.
Pracovné pozície a kariéra v Deutsche Post a DHL
Kariérne príležitosti v skupine Deutsche Post DHL sú rovnako rôznorodé, ako naše tímy na celom svete. S približne 540 000 zamestnancami vo vyše 220 krajinách spájame ľudí, pričom zlepšujeme ich život. Ak by ste sa chceli uchádzať o jednu z našich otvorených pracovných pozícií, na našej webovej stránke nájdete viac informácií, a to aj o ochrane údajov.

Budú moje údaje poskytnuté tretím stranám?
DHL neposkytuje, nepredáva, nezasiela ani inak nerozširuje Vaše osobné údaje tretím stranám a neurobí tak ani v budúcnosti okrem prípadu, že sa tak vyžaduje v právnych predpisoch alebo na účely plnenia zmluvy, alebo okrem prípadu, že ste nám na to dali výslovný súhlas. Napríklad v prípade, keď si objednáte určité produkty, sa môže vyžadovať zaslanie Vašej adresy a údajov týkajúcich sa objednávky našim zmluvným partnerom. Ďalšie informácie o ochrane údajov v prípade konkrétnych služieb a produktov sa nachádzajú vo Vyhlásení o ochrane údajov pre produkty a služby TAB.
Externí poskytovatelia služieb, ktorí spracúvajú údaje v našom mene, majú zmluvnú povinnosť dodržiavať striktnú dôvernosť podľa článku 28 GDPR. DHL za takýchto okolností naďalej zodpovedá za ochranu Vašich údajov. Poskytovatelia služieb postupujú v súlade s pokynmi DHL, čo je zaručené technickými a organizačnými opatreniami, ako aj kontrolnými mechanizmami.

Čo sú Pravidlá ochrany údajov DP DHL?
V Pravidlách ochrany údajov DPDHL sa stanovujú celoskupinové štandardy pre spracúvanie údajov s osobitným zameraním na tzv. prenosy do tretích krajín, t. j. prenosy osobných údajov do krajín mimo EÚ, ktoré nemajú primeranú úroveň ochrany údajov. Ak sa chcete dozvedieť viac o Pravidlách ochrany údajov DPDHL, kliknite na tento odkaz:
Pravidlá ochrany údajov DPDHL (zhrnutie) (typ: súbor Acrobat Reader file, veľkosť: 147.3 KB)

Aké práva mám ako dotknutá osoba?
Prehľad

Okrem práva získať máte k dispozícii tieto práva:
  • môžete požiadať o informácie o tom, aké osobné údaje sa uchovávajú
  • môžete požiadať o to, aby sme opravili, vymazali alebo zablokovali Vaše osobné údaje, pokiaľ sú tieto kroky povolené v právnych predpisoch a v súlade s existujúcimi zmluvnými podmienkami.
  • Môžete požiadať o to, aby ste dostali Vami poskytnuté osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.
  • Môžete podať sťažnosť dozornému orgánu. Príslušný orgán v oblasti ochrany údajov je:
Zodpovedná osoba DHL
Gabriela Krader, LL.M
Deutsche Post AG
Corporate Center - 524
53250 Bonn

Právo namietať
Právo namietať sa vzťahuje na každé spracúvanie osobných údajov, ktoré je založené na článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
Na uplatnenie tohto svojho práva sa s nami jednoducho spojte použitím kontaktných údajov, ktoré sú uvedené v časti nachádzajúcej sa vyššie s názvom „Kto je zodpovednou osobou?“.

Niečo o bezpečnosti údajov
DHL prijalo všetky nevyhnutné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia s cieľom chrániť Vaše osobné údaje pred stratou alebo zneužitím. Vaše údaje sú napríklad uložené v bezpečnom prevádzkovom prostredí, ku ktorému nemá verejnosť prístup. V určitých prípadoch sú Vaše osobné údaje počas prenosu šifrované prostredníctvom technológie Secure Socket Layer (SSL). Znamená to, že na komunikáciu medzi Vaším počítačom a servermi DHL sa používa schválený šifrovací proces, pokiaľ Váš prehliadač podporuje SSL. Ak chcete kontaktovať DHL emailom, chceli by sme poukázať na to, že nemožno zaručiť dôvernosť zaslaných informácií. Obsah emailových správ môžu čítať tretie strany. Preto Vám odporúčame, aby ste nám dôverné informácie zasielali len poštou.


Kde nájdem špecifické informácie pre určitú službu týkajúce sa spracúvania osobných údajov?
Ďalšie informácie o ochrane údajov v prípade konkrétnych služieb a produktov sa nachádzajú vo Vyhlásení o ochrane údajov pre produkty a služby TAB.

Zmeny Vyhlásenia o ochrane údajov
Naše Vyhlásenie o ochrane údajov pravidelne preskúmavame.
DHL si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť toto Vyhlásenie o ochrane údajov s predchádzajúcim upozornením alebo bez predchádzajúceho upozornenia. S cieľom byť informovaný o akýchkoľvek zmenách sa sem prosím často vracajte a skontrolujte prípadné zmeny. Používaním webových stránok DHL vyjadrujete svoj súhlas s týmto Vyhlásení o ochrane údajov.
Toto vyhlásenie bolo naposledy aktualizované 18. mája 2018.
Riešenia elektronického zasielania

Medzi riešenia elektronického zasielania patrí najmä, nie však výlučne: MyDHL+, Intraship, Online Shipping, Import Express Online, Express Logistics Platform


Typy údajov
• meno, adresa, telefónne číslo a emailová adresa zasielateľa
• meno, adresa, telefónne číslo a emailová adresa príjemcu
• meno, adresa, telefónne číslo a emailová adresa platiteľa
• meno, adresa, telefónne číslo a emailová adresa žiadateľa
• prípadné daňové identifikačné číslo zasielateľa
• prípadné daňové identifikačné číslo príjemcu
• prípadné údaje vyžadované pre colné konanie
• prípadné platobné údaje

Účely a právny základ spracovania

Údaje sa spracúvajú najmä na účely plnenia zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR.
Podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR k spracúvaniu dochádza aj na účely plnenia zákonných povinností, napr. v prípade povinností poskytnúť informácie vyšetrovacím orgánom.

Napokon k spracúvaniu dochádza takisto na účely uvedené nižšie na základe legitímneho záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR:
• ako súčasť našich bezpečnostných požiadaviek (napr. na účely odhaľovania trestnej činnosti),
• na tvorbu štatistík,
• na účely zabezpečovania kvality, optimalizácie procesov a istoty v plánovaní.

Prevádzkovateľ má legitímny záujem na vyššie uvedenom s cieľom zabezpečiť hladký priebeh procesov a kontinuálne zlepšovať produkty a služby. Neexistuje kolidujúci legitímny záujem, keďže rušivý vplyv spracúvania je obmedzený na minimum, napr. prostredníctvom pseudonymizácie.


Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

a) Údaje sa poskytujú spoločnostiam zapojeným do poskytovania expresných zásielkových služieb.
b) Údaje sa poskytujú spoločnostiam v súlade so zákonnými povinnosťami (napr. vyšetrovacím orgánom).


Prenos do tretej krajiny (t. j. údaje sa zasielajú do krajiny mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)

a) Vaše údaje sa spracúvajú v tretej krajiny na zmluvnom základe, pokiaľ ste nás tým poverili (napr. preprava veci do tretej krajiny).
b) Poskytovateľ služieb v rámci skupiny môže byť poverený poskytovaním IT alebo iných služieb na základe našich záväzných vnútropodnikových pravidiel.


Net Promoter Approach (Prístup podporovateľa siete)


Typ údajov
• Kontaktné údaje: meno (osoba, ktorá komunikovala s DHL), telefónne číslo, adresa (ulica, mesto a PSČ sú viditeľné v kontaktných miestach – Touchpoints – pre dodanie a vyzdvihnutie), emailová adresa (v obmedzenom počte kontaktných miest – Touchpoints)

Účely a právny základ spracúvania

Net Promoter Approach (NPA) je jedným zo spôsobov DHL na zaznamenávanie hlasu našich zákazníkov a meranie skúsenosti našich zákazníkov. Robíme tak zapájaním našich ľudí do proaktívneho načúvania skúsenostiam našich zákazníkov, vyhľadávaním spätnej väzby v záujme príležitostí na zlepšenie a podnecovaním príslušných krokov. Na to, aby sme mohli lepšie porozumieť komfortu našich zákazníkov a nájsť spôsoby na zlepšenie služby, ktorú poskytujeme našim zákazníkom, sú z interakcií so zákazníkmi vyberané náhodné vzorky.

Spracúvanie je okrem toho potrebné na účely legitímnych záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, a to podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Spracúvanie na iné účely
Prevádzkovateľ má legitímny záujem na spracúvaní údajov na účely kontaktovania osôb, ktoré v poslednom čase využili našu službu s cieľom zlepšiť komfort našich zákazníkov, zabezpečiť hladký priebeh procesov a/alebo kontinuálne zlepšovať produkty a služby. Neexistuje kolidujúci legitímny záujem, keďže rušivý vplyv spracúvania je obmedzený na minimum, pričom sa prijali osobitné ochranné opatrenia, napr. pseudonymizácia.


Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

NPA

Prípadné textové moduly

V niektorých prípadoch môže ku kontaktovaniu zákazníkov dôjsť prostredníctvom tretej strany, s ktorou sme ako prevádzkovateľ uzatvorili dohodu o spracúvaní.


Prenos do tretej krajiny (t. j. údaje sa zasielajú do krajiny mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP))

NPA

Prípadné textové moduly

Poskytovatelia služieb v rámci skupiny na celom svete boli poverený poskytovaním IT služieb na základe záväzných vnútropodnikových pravidiel.